סגור
הרשמה לפרוייקט

מעוניינים להירשם לפרויקט?
מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם.

תקנון האתר

אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. שים לב, אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם. 

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן – "האתר") הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.   

שם האתר (להלן: "החברה") מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש בלבד.

החברה אינה מספקת כל יעוץ ספציפי בתחום סחר בפסולת או בתוצרי הלוואי, אלא רק נתונים ומידע על פרטיהם כפי שפורסמו ע"י המפרסמים משתמשי האתר ייתכן ופרטים אלו אינם מלאים והמשתמש מצהיר כי באחריותו הבלעדית לבדוק את פרטי המידע המלאים הנוגעים  לחומרים שפורסמו כולל השלכות סביבתיות ובטיחותיות באחסון ושינוע כגון גורמי סיכון, חומרים מסוכנים וריאקטיביים היתרי רעלים וכדו' , אצל המפרסם. החברה לא תהיה אחראית לכל מידע או נתון לגבי תוכנו ו/ או הרכבה ו/ או טיבה  של הפסולת או תוצרי הלוואי המתפרסמים באתר וכך גם לא לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע באתר.

החברה אינה מייצגת את החברות המפרסמות את  הפסולות או תוצרי הלוואי, וכאמור גורם המבקש להשתתף במסחר מתחייב לפנות ישירות אל מפרסם הפסולת או תוצרי הלוואי  לצורך קבלת פרטיםמלאים ומעודכנים אודותיהן.  

המידע באתר והגבלת אחריות

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום יעוץ להשתתפות במסחר. המידע הכלול באתר אינו בא במקום פניה ישירה אל המפרסם לשם בדיקת תוצרי הלוואי או הפסולות  במלואן.

כל מידע באתר בעניין פסולת או תוצרי לוואי, אין בו כדי להוות המלצה להשתתפות בסחרו/או לכל פעולה אחרת בהם ו/או להוות התחייבות מכל סוג של החברה כלפי הגולש, גם לא ביחס לפרטים המלאים והמעודכנים.

החברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. החברה ו/או מי מטעמה, בעלי מניותיה נציגיה, עובדיה ונושאי המשרה בה אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן, הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר.  הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או  בעלי מניותיה, נציגיה, עובדיה ונושאי המשרה בה בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו.

שים לב: באחריותך שלא להסתמך על המידע שבאתר, אשר מוגבל מעצם טיבו ולבדוק בעצמך כל מידע הנחוץ לך לשם קבלת החלטה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום ו/או הנמסר על ידי החברות מפרסמות תוצרי ולוואי או פסולות למסחר, יקבע המידע אשר יימסר על ידי החברות שמפרסמות את התוצרים  באופן ישיר.

החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט, אך למרות זאת, כידוע לך אין אפשרות לחסימה מוחלטת והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או מאבדן ו/או פגיעה במידע שנמסר על ידך.

החברה אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם לך עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו.

היה ועל אף האמור תבוא קביעה לפיה החברה אחראית, תוגבל אחריות החברה לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד בסכום שלא יעלה על 100 ₪.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. לחברה  אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. החברה לא תישא באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם.

קניין רוחני וסימני מסחר:

אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

כל סימני ושמות המסחר שבאתר הינן קניינה של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא, אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב.

השימוש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרונים וכו' לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

שינויים/עדכונים:

החברה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן לך באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

כן, רשאית החברה בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן, לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים, לפיהם יתאפשר השימוש באתר.

מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. כל שימוש באתר על ידך, פרסום השינויים באתר, יחשב כהסכמה שלך לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים.

עליך לעקוב אחר העדכונים.

סמכות שיפוט:

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז חיפה תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

מידע כללי עליך המבקר באתר: החברה אוספת באופן סטנדרטי מידע כללי עליך באתר כגון – מספרך באתר, מהיכן הגעת לאתר ומשך הזמן שארך הביקור שלך בו. יש להדגיש כי המידע הכללי אודותיך באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי כלומר, באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגביך באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web Server Log) ו"עוגיה" ("Cookie"). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב שלך ומאוחסנת בדיסק הקשיח שלו. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. החברה משתמשת לציין ולהדגיש, כי למרות וקיימת האפשרות שהחברה תשלח "עוגיות" למחשב שלך באתר, במצבים מסוימים, אין החברה יודעת את זהותך ו/או כל פרט אישי אחר אלא אם אתה בחרת לספק לחברה פרטים מזהים כאמור.

המידע הכללי לגביך באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו, כמו גם לצורך שיפור והעשרה של מוצרים המפותחים בחברה.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר: החברה אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. מידע הנאסף על-ידך באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, שכר, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש על ידי החברות המפרסמות באתר, נאסף רק כאשר הנך באתר בוחר לספק מידע אישי כאמור, מרצונך החופשי.

החברה תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

כל מידע שיימסר על ידיך באמצעות האתר לחברה, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות מאת החברות המפרסמות באתר, יימסר מרצונך ומהסכמתך שלך ויהווה הסכמה ברורה מצדו לחברה או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמתך שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008. 

המידע שהחברה אוספת ממך באתר הוא מידע המיועד לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המידע אשר נאסף באתר הנו על ידי החברה. אם הנך לא יהיה מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

החברה תעביר את המידע שנצבר אודותיך לצד שלישי במקרים הבאים:

  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם  תבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.
  • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיו לצד שלישי.
  • במידה ואישרת בעת הרישום באתר כי אתה מאשר לקבל חומר שיווקי מהחברה ו/או מחברת אביב ש.ש. וייעוץ עסקי בע"מ

בטיחות וסודיות:

החברה עושה כל שביכולתה כדי להגן על שמירת סודיות הנתונים שנמסרו על ידך, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.

ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן שלך ובין השרת של החברה מוצפן ומאובטח בשיטות הצפנה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט אשר מטרתם למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני מבקרים אחרים ברשת האינטרנט.

החברה עושה שימוש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת ובהתאם לכך שרת החברה אינו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא, מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה.

החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק לך את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה. עם זאת אין ביכולתה של החברה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידכם באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

פניות למפרסמים:

בעת שימושך בכלי זה אתה מודע לכך כי מי שיפנה הם אנשי אביב ש.ש. ויעוץ עסקי בע"מ  וכל מי מטעמם. ולפיכך אתה מייפה את כוחם לעשות זאת ולפנות בשמך. אחרת, אל נא השתמש בכלי זה.

 

שינויים במדיניות הפרטיות:

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת ועל המשתמשים להתעדכן בשינויים אלו. שינויים לא יחולו רטרואקטיבית.

אם אינך מרוצה או מסכים לחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.